امروز:

لیست مقالات ترجمه شده مدیریت ، بازاریابی ،منابع انسانی صفحه 2

» نوع مطلب : حسابداری ،

لیست مقالات ترجمه شده مدیریت ، بازاریابی ،منابع انسانی صفحه 2

فروش مقالات ترجمه شده

امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی قبل از خرید ترجمه
برای دانلود اصل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمائید
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

Email:parsproject@ymail.com

کد مقاله

M121- تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی): ابزار بهره وری ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M122- اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسه مراتبی ۱۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M123- راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTREچهارم ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M124- یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M125- تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre ۶ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M126- سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزیابی عملکرد، اتاق عمل در بیمارستان ۲۰۱۳ ۸ صفحه 12000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)

M127- چرخه های تئوری پردازی در تحقیقات مدیریت ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M128- زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی ۸ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M129- (شناسایی فرکانس رادیویی) و قابلیت رویت اطلاعات سطح/RFID بخش ۷ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M130- مدیریت ریسک پروژه ۷ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M131- تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و مفاهیم ۳۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M132- سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M133- سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M134- فایده سازمان تجارت جهانی ۱۶ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M135- زنان و تعادل کار و زندگی؛ آیا راه حل آن مشاغل خانگی است ؟ ۱۸ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

M136- نظامی سازی و تجارت بین المللی ۶ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M139- انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی : نقش احتمالی عوامل بنیادی ۱۲ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M140- مدلسازی خط مشی تعریف، طبقه بندی و ارزیابی ۱۲ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M141- مروری بر ادبیات پیشین مهندسی مجدد فرآیندها ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M142- ایجاد قابلیت شناخت مشتری: مدیریت استراتژیکی برنامه های مدیریتی روابط مشتری ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M143- اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M144- نگاهی به چشم انداز کلی در زمینه اعمال مدیریت روابط با مشتری ۱۵ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M145- تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M146- سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان ۱۶ صفحه (15000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی)

M147- اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت های مربوط به بازاریابی: محرک های عملکرد بهتر نام تجاری ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M148- خاستگاه و دینامیک کنسرسیوم های تحقیق و توسعه تایوان ۱۹ صفحه (20000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


M150- اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم آمریکای شمالی ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M151- اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M152- ترجمه مقاله تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان ۲۰۱۳ ۱۲ صفحه 17000 تومان

M153- ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP)برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری ۱۱صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M154- اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است ۱۵ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M155- تاثیر عوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M156- اداره داده های مشترک : سیاست، عمل و پیشرفت علم ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M157- شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان ۸ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M158- دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M159- مزایای عملکرد تولید در اجرای تولید به هنگام ۱۶ صفحه (12000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی)

M160- الگوبرداری از استراتژیهای سرمایه انسانی شرکتهای چند ملیتی در سنگاپور ۱۷ صفحه 12000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)

M161- مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی ۲۴ صفحه ( 15000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی)

M162- ساخت قراردادهای روانشناختی و قانونی به واسطه ی روشهای تأمین منابع انسانی: جنبه فکری نظریه علامت دهی ۱۳ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

M163- گرایشها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی ۱۴ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M164- اقتصادهای محلی و انتخابات عمومی: تاثیر شرایط اقتصادی شهری و منطقه‏ ای بر رای گیری در سوئد، 2002-1985 ۱۴ صفحه 15000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)

M165- مدلی برای ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن ۱۵ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M166- توانایی های زنجیره تامین چابک: عوامل تعیین کننده رقابتی ۱۴ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M167- مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی 10 صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M168- چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟ 15 صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M169- اثر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی بازرگانی تصدی کوچک 14 صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M170- ارتباط موثر با بازار هدف ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M173- آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعالیت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟ ۱۳ صفحه 15000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)

M174- تأثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M175- طبقه بندی و مدیریت استرات‍‍ژیک خدمات در تجارت الکترونیک، توسعه طبقه بندی خدمات بر مبنای ادراک مشتری ۷ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M176- راهبردهایی برای ایجاد ترجیح برند در مصرف کننده ۱۳ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M177- تفاوت های جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M179- اثر گرایش ها و حالات قدیمی و مدیریت تعارض بر رضایت مشتری و احیای خدمات ۱۱ صفحه 12000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)

M180- افزایش اهمیت بازاریابی عمومی (بخش دولتی) : تبیین، کاربردها و محدودیت های بازاریابی در ادارات دولتی ۱۶ صفحه 15000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


نوشته شده در : شنبه 17 آبان 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: لیست مقالات ترجمه شده مدیریت ، بازاریابی ، منابع انسانی صفحه 2 فروش مقالات ترجمه شده امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی قبل از خرید ترجمه برای دانلود اصل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمائید softazir@gmail.com azaccount.ir 0938-433-0138softazir@gmail.com azaccount.ir 0938-433-0138 Email:parsproject@ymail.com کد مقاله M121- تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی): ابزار بهره وری ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M122- اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسه مراتبی ۱۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M123- راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTREچهارم ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M124- یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M125- تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre ۶ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M126- سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزیابی عملکرد ، اتاق عمل در بیمارستان ۲۰۱۳ ۸ صفحه 12000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی) M127- چرخه های تئوری پردازی در تحقیقات مدیریت ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M128- زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی ۸ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M129- (شناسایی فرکانس رادیویی) و قابلیت رویت اطلاعات سطح/RFID بخش ۷ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M130- مدیریت ریسک پروژه ۷ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M131- تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها ، تفکرات و مفاهیم ۳۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M132- سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M133- سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M134- فایده سازمان تجارت جهانی ۱۶ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M135- زنان و تعادل کار و زندگی؛ آیا راه حل آن مشاغل خانگی است ؟ ۱۸ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) softazir@gmail.com azaccount.ir 0938-433-0138 M136- نظامی سازی و تجارت بین المللی ۶ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M139- انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی : نقش احتمالی عوامل بنیادی ۱۲ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M140- مدلسازی خط مشی تعریف ، طبقه بندی و ارزیابی ۱۲ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M141- مروری بر ادبیات پیشین مهندسی مجدد فرآیندها ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M142- ایجاد قابلیت شناخت مشتری: مدیریت استراتژیکی برنامه های مدیریتی روابط مشتری ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M143- اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M144- نگاهی به چشم انداز کلی در زمینه اعمال مدیریت روابط با مشتری ۱۵ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M145- تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M146- سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان ۱۶ صفحه (15000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی) M147- اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت های مربوط به بازاریابی: محرک های عملکرد بهتر نام تجاری ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M148- خاستگاه و دینامیک کنسرسیوم های تحقیق و توسعه تایوان ۱۹ صفحه (20000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی) softazir@gmail.com azaccount.ir 0938-433-0138 M150- اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم آمریکای شمالی ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M151- اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M152- ترجمه مقاله تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان ۲۰۱۳ ۱۲ صفحه 17000 تومان M153- ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP)برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری ۱۱صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M154- اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است ۱۵ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M155- تاثیر عوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M156- اداره داده های مشترک : سیاست ، عمل و پیشرفت علم ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M157- شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان ۸ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M158- دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M159- مزایای عملکرد تولید در اجرای تولید به هنگام ۱۶ صفحه (12000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی) M160- الگوبرداری از استراتژیهای سرمایه انسانی شرکتهای چند ملیتی در سنگاپور ۱۷ صفحه 12000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی) M161- مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی ۲۴ صفحه ( 15000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی) M162- ساخت قراردادهای روانشناختی و قانونی به واسطه ی روشهای تأمین منابع انسانی: جنبه فکری نظریه علامت دهی ۱۳ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) softazir@gmail.com azaccount.ir 0938-433-0138 M163- گرایشها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی ۱۴ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M164- اقتصادهای محلی و انتخابات عمومی: تاثیر شرایط اقتصادی شهری و منطقه‏ ای بر رای گیری در سوئد ،
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic