تبلیغات
حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری - واژه نامه مدیریت پروژه

امروز:

واژه نامه مدیریت پروژه

    Progressive Elaboration
پیشنهاد اصلاح
معادل:    رشد فرآینده (گام به گام)
بهبود و تفصیل مداوم یك طرح و برنامه، به وسیله اطلاعات تفصیلی و تخصصی و همچنین برآوردهای دقیق تری كه بر اثر پیشرفت پروژه به دست می آید.


واژه:    project
پیشنهاد اصلاح
معادل:    پروژه
توضیحات:    هر مسوولیتی برای رسیدن به نتیجه دلخواه، در محدوده بودجه و زمان تعریف‌شده.
منبع:    communicating project management
گروه:    مدیریت پروژه
واژه های مرتبط:    project breakdown structure (PBS), punch list, project type organization, preliminary design review (PDR), portfolio, multi-year procurement, funding, fully funded, financial management, fixed asset, government program office, implementation planning, external dependency, document, documentation tree, documentation management officer, complexity assessment, coordination, cost of capital, business aspect, capital investment, champion, capability survey, calendar, collocated matrix, associate contractors, advanced development


واژه:    project accounting
پیشنهاد اصلاح
معادل:    حسابداری پروژه
توضیحات:    فرآیند شناسایی، سنجش، ثبت و بیان داده‌های مربوط به هزینه واقعی پروژه.
منبع:    PMK87
گروه:    هزینه‌یابی و مدیریت مالی


واژه:    project baseline
پیشنهاد اصلاح
معادل:    مبنای پروژه
توضیحات:    چارچوب مرجع مدیریت پروژه كه بر اساس برنامه مفصل پروژه آماده شده و هزینه، زمان‌بندی و كیفیت اهداف پروژه را به عنوان پایه‌ای برای سنجش پیشرفت و مقایسه رویدادها و مخارج واقعی و برنامه‌ریزی شده و همین‌طور شناسایی و اجرای تغییرات در محدوده پروژه قرار می‌دهد.
منبع:    Project management terms
گروه:    زمان‌بندی,هزینه‌یابی و مدیریت مالی
واژه های مرتبط:    baseline cost estimate, change control board (CCB), Project Cycle


واژه:    project breakdown structure (PBS)
پیشنهاد اصلاح
معادل:    ساختار شكست پروژه
توضیحات:    ساختار شكست كار برای كار پروژه. همچنین مراجعه شود به ساختار شكست كار.
منبع:    communicating project management
گروه:    یكپارچگی


واژه:    project budget
پیشنهاد اصلاح
معادل:    بودجه پروژه
توضیحات:    تخصیص سرمایه مصوب بر اساس تخمین‌های موجود در نسخه خلاصه پذیرفته‌شده پروژه، برای مرحله اجرای پروژه.
منبع:    CCCP
گروه:    هزینه‌یابی و مدیریت مالی
واژه های مرتبط:    cost performance report (CPR)


واژه:    project business case
پیشنهاد اصلاح
معادل:    مورد كسب و كار پروژه
توضیحات:    مراجعه شود به مورد تجاری (كسب و كار)
منبع:    communicating project management
گروه:    مدیریت پروژه


واژه:    project business management
پیشنهاد اصلاح
معادل:    مدیریت كسب و كار پروژه
توضیحات:    مدیریت كسب و كار پروژه به طور عادی هزینه‌، برنامه زمان‌بندی، قانون، پیمان‌ها، پیمان فرعی، نیروی انسانی، ایمنی و امنیت را مدیریت می‌كند. به منظور حفظ تجانس مبنای فنی، تجاری و بودجه، مدیریت كسب و كار به صورت نزدیك با مهندسی سامانه كار می‌كند.
منبع:    communicating project management
گروه:    منابع انسانی


واژه:    project calendar
پیشنهاد اصلاح
معادل:    تقویم پروژه
توضیحات:    تقویمی كه كارهای كلی پروژه و دوره‌های غیر كاری را تعریف می‌نماید.
منبع:    WST
گروه:    زمان‌بندی


واژه:    project champion
پیشنهاد اصلاح
معادل:    قهرمان پروژه
توضیحات:    یك طرفدار در سازمان خریدار یا پیمانكار كه به منظور فراهم كردن الزامات ایجاد رضایت كاربر فعالیت می‌كند.
منبع:    communicating project management
گروه:    حقوق پیمان


واژه:    project change control board
پیشنهاد اصلاح
معادل:    هیأت كنترل تغییر پروژه
توضیحات:    هیاتی كه برای تایید تغییرات مبنای فنی، عملیاتی، برنامه زمان‌بندی یا هزینه پروژه تاسیس می‌شود.
منبع:    communicating project management
گروه:    منابع انسانی
واژه های مرتبط:    project configuration control board


واژه:    project charter
پیشنهاد اصلاح
معادل:    منشور پروژه
توضیحات:    سند یا اعلامیه تصویب اجرای كار كه پروژه را مشخص، گروه پروژه را انتخاب، مسوولیت‌ها را محول، سازمان‌های پشتیبان را تعریف و روابط را گزارش می‌كند. منشور پروژه برای تثبیت موقعیت پروژه و گروه پروژه در محیط كسب و كار سازمان ضروری است. همچنین مراجعه شود به منشور.
منبع:    communicating project management
گروه:    مدیریت پروژه


واژه:    project closeout
پیشنهاد اصلاح
معادل:    خاتمه پروژه
توضیحات:    فرآیند فراهم كردن پذیرش توسط ذی‌نفعان، تكمیل مدارك مختلف پروژه، نسخه نهایی آن و ارائه مستندات به عنوان شرایط منطبق بر ساخت و نگهداری مستندات ضروری پروژه. همچنین مراجعه شود به چرخه حیات پروژه.
منبع:    PMK87
گروه:    زمان‌بندی


واژه:    Project Communications Management
پیشنهاد اصلاح
معادل:    مدیریت ارتباطات پروژه
توضیحات:    زیرمجموعه‌ای از مدیریت پروژه شامل برنامه‌ریزی ارتباطات، برنامه‌ریزی اطلاعات، توزیع اطلاعات، گزارش عملكرد و خاتمه اداری در تلاش برای انتشار اطلاعات پروژه به صورت درست.
منبع:    WST
گروه:    ارتباطات


واژه:    Project Completion Review
پیشنهاد اصلاح
معادل:    بازنگری تكمیل پروژه
توضیحات:    شیوه كنترلی برای تأیید اینكه پروژه تكمیل شده است.
منبع:    RPC
گروه:    مدیریت پروژه


واژه:    project configuration control board
پیشنهاد اصلاح
معادل:    هیات كنترل پیكره‌بندی پروژه
توضیحات:    مراجعه شود به هیأت كنترل تغییر پروژه
منبع:    communicating project management
گروه:    منابع انسانی


واژه:    Project Control
پیشنهاد اصلاح
معادل:    كنترل پروژه
توضیحات:    یكی از عوامل مدیریت پروژه كه شامل همه سامانه‌های كنترلی موثر و واكنشی می‌شود. سامانه مدیریت پیكره‌بندی پروژه و سامانه‌های كنترل تغییرات مربوط به آن، نمونه‌هایی از كنترل موثر هستند. شفافیت، موقعیت و اقدامات اصلاحی اجزاء كنترل واكنشی هستند.
منبع:    VPM
گروه:    هزینه‌یابی و مدیریت مالی,زمان‌بندی,محدوده


واژه:    Project Cost Management
پیشنهاد اصلاح
معادل:    مدیریت هزینه پروژه
توضیحات:    فرآیند واگذاری مسوولیت انجام كار به طراحان و مجریان با بودجه از پیش تعیین‌شده. در انتها، هزینه‌های پروژه جمع‌آوری و گزارش شده به‌طوری‌كه می‌توان این مقادیر واقعی را با مقادیر بودجه‌شده مقایسه كرد و تصمیمات فنی در مورد پروژه گرفت. دو اصل ساده و ضروری فرآیند
منبع:    PMGdLns
گروه:    هزینه‌یابی و مدیریت مالی


واژه:    Project Cycle
پیشنهاد اصلاح
معادل:    چرخه پروژه
توضیحات:    سومین اصل مدیریت پروژه. بالاترین سطح منطق مدیریت، كه صورت دنباله‌ای از دوره‌ها و مرحله‌ها ترسیم شده است، هر سطح، خروجی تعریف‌شده‌ای دارد كه تحقیق، توسعه، تولید و یا كسب محصولات و خدمات را هدایت می‌كند. چرخه پروژه شامل شیوه‌هایی برای كنترل می‌شود كه مبنای د
منبع:    VPM, RPC
گروه:    زمان‌بندی,هزینه‌یابی و مدیریت مالی
واژه های مرتبط:    product cycle, software life cycle, system life cycle, systems engineering and technical assistance, Budget Aspect of the Project Cycle, acquisition life cycle, development life cycle, funding wedge, life cycle


واژه:    Project Cycle—Reference
پیشنهاد اصلاح
معادل:    چرخه پروژه- مرجع، چرخه مرجع پروژه
توضیحات:    مثالی از چرخه حیات كه از سه دوره تشكیل شده است: مطالعه، اجرا و عملیات. دوره مطالعه شامل چهار مرحله می‌شود، الزامات كاربران، تعریف مفاهیم، الزامات سامانه و آمادگی كسب. دوره اجرا شامل سه مرحله می‌شود: انتخاب منبع، توسعه سامانه و تایید. دوره عملیات شامل سه مر
منبع:    RPC
گروه:    مدیریت پروژه
واژه های مرتبط:    major facility project cycle, Operations Period, Operations and Maintenance Phase, Final Proposal Review, Implementation Period, Development Phase, development cycle, Acquisition Preparation Phase, Deactivation Phase, design, Concept Definition Phase, Configuration Item Test Readiness Review, Configuration Item Acceptance Review, Contract Acceptance Review, System Specification Phase, Study Period, Source Selection Phase


واژه:    project duration
پیشنهاد اصلاح
معادل:    مدت زمان پروژه
توضیحات:    زمان گذشته از تاریخ شروع پروژه تا تاریخ پایان پروژه.
منبع:    PMK87
گروه:    زمان‌بندی


واژه:    project environment
پیشنهاد اصلاح
معادل:    محیط پروژه
توضیحات:    زمینه‌ای كه در آن پروژه شكل گرفته، ارزیابی شده و درك می‌شود. محیط عبارت است از اثرات خارجی شامل زمین‌شناسی، محیط‌زیستی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، كه پروژه باید متحمل شود.
منبع:    PNG
گروه:    HSE
واژه های مرتبط:    skunk works


واژه:    project evaluation
پیشنهاد اصلاح
معادل:    ارزیابی پروژه
توضیحات:    تصویب پیشرفت و عملكرد یك كار در مقایسه با آنچه در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود.
منبع:    PPS&Cp207
گروه:    كیفیت


واژه:    Project Evaluation Review Technique (PERT)
پیشنهاد اصلاح
معادل:    فن بازنگری ارزیابی پروژه
توضیحات:    فنی برای زمان‌بندی و تعیین وضعیت پروژه با ایجاد نمودار شبكه فعالیت‌ها و ارزیابی پیشرفت دوره‌ای در شبكه. برآوردهایی برای خوش‌بینانه‌ترین، محتمل‌ترین و بدبینانه‌ترین زمان فعالیت‌ها در شبكه انجام می‌شود. این داده‌ها، ارزیابی آماری مسیر بحرانی پروژه و پیش‌بینی
منبع:    communicating project management
گروه:    زمان‌بندی
واژه های مرتبط:    Program Evaluation Review Technique (PERT), critical path method (CPM)


واژه:    project finish date
پیشنهاد اصلاح
معادل:    تاریخ پایان پروژه
توضیحات:    دیرترین تاریخ تقویمی پایان زمان‌بندی شده برای همه فعالیت‌ها در پروژه كه از محاسبه بر اساس شبكه یا فرآیند تخصیص منابع بدست می‌آید.
منبع:    PMK87
گروه:    زمان‌بندی


نوشته شده در : دوشنبه 4 خرداد 1394  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

best bushcraft knives 2018
دوشنبه 20 اسفند 1397 08:29 ب.ظ
A fiхed blade knife іs what youu want fօr survival.
Cozumel Mexico Hoteles Actividades Y Que Hacer
شنبه 1 دی 1397 10:27 ب.ظ
Jardines del Boosque Guadalajara, Jalisco,
México.
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 09:43 ق.ظ

Cheers. An abundance of tips!

only best offers cialis use cialis wir preise look here cialis order on line link for you cialis price buy original cialis cialis dosage recommendations cialis online nederland warnings for cialis fast cialis online cialis pills boards
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:35 ب.ظ

Cheers! I appreciate this!
sublingual cialis online cialis uk next day dose size of cialis cialis name brand cheap tadalafil best generic drugs cialis warnings for cialis cialis generique 5 mg buying cialis overnight india cialis 100mg cost
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:14 ق.ظ

Regards. A lot of tips.

if a woman takes a mans cialis cialis professional yohimbe legalidad de comprar cialis tadalafil tablets prescription doctor cialis generic cialis at the pharmacy prescription doctor cialis legalidad de comprar cialis we recommend cialis best buy viagra vs cialis
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 06:00 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis cuantos mg hay cialis in sconto calis cialis in sconto interactions for cialis precios cialis peru cialis 20mg preis cf cialis 20 mg try it no rx cialis if a woman takes a mans cialis
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 06:46 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of postings.

cialis flussig generic cialis levitra cialis 5 mg buy tadalafil tablets prezzo cialis a buon mercato where do you buy cialis buy cialis sample pack only now cialis 20 mg cialis 5 effetti collaterali cialis great britain
buy cialis medication
دوشنبه 12 آذر 1397 06:47 ب.ظ

Thanks, I value this.
brand cialis generic cialis 5mg cialis qualitat we choice cialis uk cialis online deutschland cialis 10mg prix pharmaci discount cialis cialis australian price achat cialis en suisse click now cialis from canada
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 12 آذر 1397 06:27 ق.ظ

Many thanks! I appreciate it.
where to buy cialis in ontario generic cialis 20mg tablets effetti del cialis if a woman takes a mans cialis cialis pills in singapore free generic cialis cialis for sale cialis for bph brand cialis generic free generic cialis
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 06:18 ب.ظ

You suggested that exceptionally well!
cialis therapie low dose cialis blood pressure comprar cialis navarr cialis cost achat cialis en suisse cialis from canada cialis 5 mg scheda tecnica buy cheap cialis in uk deutschland cialis online compare prices cialis uk
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:00 ق.ظ

Superb facts. With thanks.
tadalafilo cialis for sale south africa cialis mit grapefruitsaft dose size of cialis look here cialis cheap canada cialis 20 mg cost bulk cialis callus generic cialis in vietnam buying cialis on internet
buy cialis usa
شنبه 10 آذر 1397 06:42 ب.ظ

Tips well taken!.
cialis farmacias guadalajara cialis generika in deutschland kaufen where to buy cialis in ontario cialis therapie cialis super kamagra cialis rckenschmerzen cialis en 24 hora weblink price cialis calis purchasing cialis on the internet
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 05:37 ق.ظ

Seriously a good deal of fantastic data.
what is cialis generic cialis at the pharmacy we like it safe cheap cialis bulk cialis cialis for bph purchase once a day cialis prices on cialis 10 mg buying cialis on internet bulk cialis enter site very cheap cialis
cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:20 ب.ظ

Thank you. Loads of forum posts!

cialis 20 mg cut in half cialis lilly tadalafi canadian discount cialis pastillas cialis y alcoho cialis with 2 days delivery where do you buy cialis cialis para que sirve purchase once a day cialis cialis kaufen wo cialis 30 day sample
cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:34 ق.ظ

Terrific forum posts, Thank you.
cialis cuantos mg hay costo in farmacia cialis miglior cialis generico cialis ahumada cialis italia gratis tadalafil 20 mg tadalafil discount cialis brand cialis nl no prescription cialis cheap
buy cialis cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:18 ب.ظ

Amazing tons of superb knowledge.
cialis coupons printable generic cialis review uk precios de cialis generico cialis generisches kanada cialis vs viagra cialis without a doctor's prescription i recommend cialis generico cialis diario compra tadalafil cialis prices in england
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:33 ق.ظ

You actually expressed it very well.
cialis 20 mg best price enter site very cheap cialis cialis rckenschmerzen wow cialis 20 cialis canada generic cialis tadalafil enter site very cheap cialis cialis 100mg suppliers costo in farmacia cialis buying brand cialis online
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:38 ب.ظ

Cheers, Ample content!

cialis 100 mg 30 tablet generic low dose cialis cialis sicuro in linea 5 mg cialis coupon printable buy brand cialis cheap wow cialis 20 generic for cialis cialis dosage cialis therapie cialis 5 mg funziona
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:58 ق.ظ

Thanks a lot. Loads of content!

look here cialis cheap canada how to purchase cialis on line cialis prices cialis without a doctor's prescription achat cialis en europe cialis 50 mg soft tab walgreens price for cialis wow look it cialis mexico cialis pas cher paris cialis savings card
Tracie
چهارشنبه 2 آبان 1397 10:02 ب.ظ
This information is priceless. How can I find out more?
Buy cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 02:36 ق.ظ

You actually suggested that adequately.
cialis side effects dangers tadalafil cialis 5 mg funziona bulk cialis cialis herbs cialis 5 mg schweiz cialis rckenschmerzen click here take cialis prix de cialis cialis usa cost
buy tadalafil
دوشنبه 9 مهر 1397 01:57 ق.ظ

Amazing loads of fantastic data.
cialis 20 mg effectiveness cialis for sale in europa cialis reviews only here cialis pills cialis 20 mg cialis et insomni how to purchase cialis on line weblink price cialis when can i take another cialis cialis mit grapefruitsaft
canadian discount pharmacies in canada
یکشنبه 1 مهر 1397 05:08 ق.ظ

Regards! Useful information!
trust pharmacy canada reviews are canadian online pharmacies safe pharmacy times candida viagra canada medications information trust pharmacy canada online pharmacies tech school drugs for sale in uk canada online pharmacies legitimate canadian pharmacy world
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:52 ق.ظ

Lovely data, Thanks!
wow cialis 20 sublingual cialis online american pharmacy cialis cialis official site cialis vs viagra tesco price cialis buying cialis on internet cialis authentique suisse cialis authentique suisse generic cialis pill online
Qualitycosplay.com
دوشنبه 19 شهریور 1397 12:50 ب.ظ
Hello my loved one! I want to say that this post is amazing, nice written and include almost all significant infos.

I'd like to look more posts like this .
canadianpharmacyusa24h
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:22 ق.ظ

Incredible loads of helpful tips.
canadian pharmaceuticals for usa sales canada medication north west pharmacy canada canada pharmacies pharmacy canada viagra canadiense the best canadian online pharmacies Canadian Pharmacy USA buy viagrow pro online pharmacy
http://cialissy.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:21 ق.ظ

Effectively expressed truly. .
cialis canada on line buy name brand cialis on line preis cialis 20mg schweiz how to purchase cialis on line preis cialis 20mg schweiz cialis therapie we choice cialis uk we choice free trial of cialis free cialis cialis for sale
http://viabiovit.com/generic-viagra-best-price.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:03 ق.ظ

You actually stated that effectively!
generic viagra online pharmacy blue pills viagra uk buy what is viagra viagra cheap price where to buy herbal viagra buy viagra uk pharmacy where to buy viagra in stores best site to buy viagra online viagra without prescription
babecolate.com/how-to-buy-cialis-no-rx.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:43 ب.ظ

Cheers. Ample tips.

buy name brand cialis on line cialis canada generic cialis at walmart cialis generico in farmacia buy online cialis 5mg effetti del cialis legalidad de comprar cialis cialis pills in singapore generic cialis 20mg uk price cialis wal mart pharmacy
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:26 ق.ظ

With thanks! Plenty of postings.

cialis kaufen link for you cialis price cialis online deutschland cialis pills boards overnight cialis tadalafil enter site very cheap cialis cialis pills cialis coupon cialis generique cialis canada on line
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30