امروز:

پروپوزال مدیریت رایگان

الف) عنوان تحقیق

 فارسی:  بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شركت بازرگانی پتروشیمی ایران

 انگلیسی

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138:

 Study of Management Information System (MIS) effectiveness in Iran Petrochemical Trade Company

د) سؤال اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

سوالاتی که این تحقیق بدنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتنداز:

سوال اصلی: آیا سیستم اطلاعات مدیریت در شركت بازرگانی پتروشیمی ایران به اهداف خود دست یافته است؟

سوال فرعی اول: آیا  استقرار سیستم اطلاعات مدیریت باعث کاهش زمان تصمیم گیری گردیده است؟

سوال فرعی دوم: آیا  استقرار سیستم اطلاعات مدیریت باعث گردش بهتر اطلاعات در سازمان گردیده است؟

سوال فرعی سوم: آیا  استقرار سیستم اطلاعات مدیریت باعث کاهش زمان در انجام کارها گردیده است؟

ه) بیان مسأله:


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

امروزه اطلاعات و فن آوری اطلاعات آنچنان برجنبه های مختلف زندگی سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی افراد و اجتماعات تاثیر گذاشته است که نمی توان از آن غفلت نمود. فرایند تولید و مدیریت شرکتها و سازمانها بشدت متحول شده اند و سازمانها و شرکتهای مجازی بوجود آمده اند . سیستمهای اطلاعاتی دوربرد و شبکه ها تحولات و دگرگونیهای اساسی در تولید کالا و خدمات بازرگانی بازاریابی فروش تبلیغ و مدیریت دسترسی به اطلاعات وجود آورده اند.

لزوم استفاده از تكنولوژی اطلاعات به عنوان یك سلاح رقابتی به یك كلیشه متداول تبدیل شده است. هرچند مسایلی كه میزان تاثیر گذاری این تكنولوژی را در یك سازمان خاص تعیین می كند و فرایندهایی كه هماهنگی پایدار این تكنولوژی و استراتژی سازمان را امكان پذیر می سازند، مورد توجه كمتری قرار دارند.

سیستمهای اطلاعاتی دو نقش عمده در ارتقای عملكرد یك سازمان ایفا می كنند. اول، سیستمهای اطلاعاتی با مكانیزاسیون فرایندهای سازمانی باعث تسریع و تسهیل انجام این فرایندها شده و علاوه بر كاهش عملیات محاسباتی و زمانبر، دقت اطلاعات را افزایش داده و مغایرتها و دوباره كاریها را از بین می برند. دوم، سیستمهای اطلاعاتی با ایجاد اطلاعات و گزارشها از وضعیت حوزه های مختلف سازمان، تصمیم گیری مدیران سازمان را تسهیل كرده و با توانمند سازی مدیریت بصورت بالقوه نقش موثری در ارتقای عملكرد سازمان ایفا می كنند.softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


در تعریف اثربخشی نیز، اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف كنیم، اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی كه سازمانها به هدفهای موردنظر خود نائل می آیند (ریچارد دفت، 1377)
پیتر دراكر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام كار درست تعریف كرده است (سلطانی، 1380).

با توجه به تعریف اثربخشی به معنی میزان تحقق اهداف و بیان نتایج مورد انتظار از استقرار سیستمهای اطلاعاتی در عبارات فوق، این تحقیق بدنبال آن است تا میزان تحقق مواردی چون كاهش زمان تصمیم گیری، گردش بهتر اطلاعات و كاهش زمان انجام فعالیتها را در محل مورد تحقیق خود، به عنوان میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت، مورد بررسی قرار دهد.

 ز) سوابق تحقیق

در تحقیق با عنوان: اتوماسیون و نقش آن در تحول اداری شرکت برق منطقه‌ای زنجان صورت گرفته توسط شهریار مکی، کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، زنجان، ۱۳۸۱، در مؤسسه آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی/ مدیریت آموزش و پرورش استان زنجان، نتایج تحقیق بصورت زیر استخراج شده است:

سیستم اتوماسیون اداری باعث افزایش اثربخشی و کارایی در سازمان شده است.

سیستم اتوماسیون اداری موجب نیل به اهداف زیر گشته است:

·        تسریع در اجرای امور و گردش اطلاعات

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

·        بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت

·        تا اندازه ای باعث کاهش هزینه ها

·        افزایش کیفیت تصمیم گیری

 همچنین در ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ر ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ س‍اپ‍ک‍و توسط ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ع‍ی‍ن‍ی، ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ در م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ م‍ی‍ردام‍اد نیز نتیجه تحقیق بصورت زیر استخراج گردیده است:

ب‍طور ک‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ، ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ و ف‍رآی‍ن‍د ک‍اری‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو م‍وث‍ر ب‍وده‌ اس‍ت‌

 ح) اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، كاربردی و ضرورت‌های خاص انجام تحقیق)  

بی تردید هر گونه سرمایه گذاری در نتیجه وجود یك نیاز یا وجود فرصتی در آن حوزه مورد سرمایه گذاری قرار گرفته می باشد و همچنین بررسی نتایج سرمایه گذاری و میزان تحقق اهداف اولیه در پس شروع هر نوع فعالیتی، امری ضروری جهت یادگیری از اقدامات گذشته است. در این بین، سیستمهای اطلاعاتی نیز از جمله مواردی است كه در دهه گذشته مورد توجه جدی شركتها به عنوان یك ابزار جهت كارامدی و در برخی موارد ابزار مزیت رقابتی قرار گرفته است. اینكه چه نوع سیستم اطلاعاتی مورد نیاز یك سازمان می باشد، آیا پیاده سازی آن با موفقیت صورت گرفته و اهداف سازمان را محقق نموده است یا خیر از جمله دقدقه های سازمانهای امروزی در سطح دنیا و از جمله در كشور خودمان ایران می باشد.

تحقیق حاضر با توجه به نیاز سازمانها به نتایج عملی از تحقیق استقرار اینگونه سیستمها و یادگیری از نتایج جهت لحاظ در تجربیات بعدی، برای خود سازمان و سازمانهای دیگر، انجام می گیرد.

اهدافی که این تحقیق برمبنای آنها صورت خواهد گرفت عبارتنداز:

·        هدف اصلی: بررسی دستیابی سیستم اطلاعات مدیریت در شركت بازرگانی پتروشیمی ایران به اهداف خود

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

·        هدف فرعی اول: بررسی کاهش زمان تصمیم گیری در نتیجه استقرار سیستم اطلاعات مدیریت

·        هدف فرعی دوم: بررسی گردش بهتر اطلاعات در نتیجه استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (در قالب دسترسی سریعتر و سهل تر و افزایش دقت اطلاعات)

·        هدف فرعی سوم: بررسی کاهش زمان انجام کارها در نتیجه استقرار سیستم اطلاعات مدیریت

 ت) در صورت داشتن اهداف کاربردی نام بهره‌وران آن را مشخص نمایید.

كلیه سازمانهایی كه به نوعی بدنبال استقرار سیستم اطلاعاتی در سازمان خود می باشند، می توانند از نتایج این تحقیق به عنوان تجربه در سایر سازمانها استفاده نمایند.

ت) جنبه جدید بودن و نوآوری طرح

جنبه نوآورانه ای بر این تحقیق مترتب نمی باشد.

روش کار:

الف) نوع روش تحقیق

درای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍دل‍ی‍ل‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ س‍ئ‍والات‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ص‍ورت‌ ن‍ظرس‍ن‍ج‍ی‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ ن‍داش‍ت‍ه‌ و با هدف كاربردی-توصیفی و از نظر روش از آم‍ار ت‍وص‍ی‍فی‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ م‍رک‍زی‌ اس‍تف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.

 ب) مشخص نمودن جامعه آماری و حجم و گستره نمونه


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

در ای‍ن‌ تح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍ع‍داد ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍راب‍ر ت‍ع‍داد ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و 42 ن‍ف‍ر از م‍دی‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ خ‍ب‍ره‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اس‍ت‌.

 

ج) روش گردآوری اطلاعات

ب‍ه‌ م‍ن‍ظور گ‍ردآوری‌ داده‌ه‍ا از روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ی‍دان‍ی‌ (مصاحبه، کتابخانه و اینترنت) اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت

    د) ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، كارت مصاحبه، كارت مشاهده، كارت آزمون، فیش جدول و غیره)

پرسشنامه

 ه) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  استفاده از امکانات تحلیلی و و
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


نوشته شده در : دوشنبه 4 خرداد 1394  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

Mia I.
چهارشنبه 25 دی 1398 12:23 ب.ظ
Everything is very open with a precise clarification of the challenges. It was truly informative. Your website is very helpful. Many thanks for sharing!
Gloria Evans
سه شنبه 17 دی 1398 10:12 ب.ظ
Wow! This really is by far the most helpful thing on the topic I have ever found. Thank you for your work.
Laura Baker
یکشنبه 15 دی 1398 03:28 ب.ظ
you are in point of fact a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing. It kind of feels that you're doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you've done a great activity on this matter!
Madison Gonzalez
شنبه 7 دی 1398 03:27 ب.ظ
This is a topic that is near to my heart… Thank you! Exactly where are your contact details though?
Natalie W.
سه شنبه 3 دی 1398 08:57 ق.ظ
Best post.
NaomiAdone
دوشنبه 18 آذر 1398 09:41 ب.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>radha krishna ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>oppo f9 pro ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>s m s ringtone download mp3</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://www.arezohaa.ir/post/16521/">vaaste ringtone download mp3</a>
8fb7083
Quality Cosplay
سه شنبه 20 شهریور 1397 10:22 ق.ظ
Your mode of telling everything in this piece of writing is truly pleasant, every one be capable of without difficulty know it, Thanks a lot.
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 08:35 ق.ظ
I do believe all of the concepts you have offered on your post.
They are very convincing and will definitely work. Nonetheless,
the posts are very quick for novices. Could you please
extend them a bit from subsequent time? Thanks for the
post.
Foot Complaints
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:16 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.
Katrina
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:13 ب.ظ
Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

Other then that, excellent blog!
foot pain during running
سه شنبه 13 تیر 1396 01:23 ق.ظ
Loving the information on this web site, you have done outstanding job on the posts.
b complex for foot pain
دوشنبه 12 تیر 1396 09:06 ق.ظ
Right here is the right website for everyone who really wants to find out about this topic.
You understand so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to?HaHa).

You certainly put a fresh spin on a topic that's been written about for ages.
Wonderful stuff, just excellent!
Keith
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:44 ق.ظ
Thanks for finally writing about >حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری -
پروپوزال مدیریت رایگان
<Loved it!
manicure
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 03:27 ق.ظ
I think this is one of the most important info for me. And i'm glad
reading your article. But want to remark on some general
things, The web site style is ideal, the articles is really great :
D. Good job, cheers
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:13 ق.ظ
Right here is the right site for everyone who would like to find out about this topic.
You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
You definitely put a new spin on a subject that's been discussed for years.
Excellent stuff, just excellent!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو