امروز:

لیست مقالات ترجمه شده مدیریت ، بازاریابی ،منابع انسانی صفحه 2

» نوع مطلب : حسابداری ،

لیست مقالات ترجمه شده مدیریت ، بازاریابی ،منابع انسانی صفحه 2

فروش مقالات ترجمه شده

امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی قبل از خرید ترجمه
برای دانلود اصل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمائید
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

Email:parsproject@ymail.com

کد مقاله

M121- تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی): ابزار بهره وری ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M122- اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسه مراتبی ۱۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M123- راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTREچهارم ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M124- یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M125- تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre ۶ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M126- سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزیابی عملکرد، اتاق عمل در بیمارستان ۲۰۱۳ ۸ صفحه 12000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)

M127- چرخه های تئوری پردازی در تحقیقات مدیریت ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M128- زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی ۸ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M129- (شناسایی فرکانس رادیویی) و قابلیت رویت اطلاعات سطح/RFID بخش ۷ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M130- مدیریت ریسک پروژه ۷ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M131- تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و مفاهیم ۳۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M132- سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M133- سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M134- فایده سازمان تجارت جهانی ۱۶ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M135- زنان و تعادل کار و زندگی؛ آیا راه حل آن مشاغل خانگی است ؟ ۱۸ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

M136- نظامی سازی و تجارت بین المللی ۶ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M139- انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی : نقش احتمالی عوامل بنیادی ۱۲ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M140- مدلسازی خط مشی تعریف، طبقه بندی و ارزیابی ۱۲ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M141- مروری بر ادبیات پیشین مهندسی مجدد فرآیندها ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M142- ایجاد قابلیت شناخت مشتری: مدیریت استراتژیکی برنامه های مدیریتی روابط مشتری ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M143- اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M144- نگاهی به چشم انداز کلی در زمینه اعمال مدیریت روابط با مشتری ۱۵ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M145- تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M146- سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان ۱۶ صفحه (15000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی)

M147- اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت های مربوط به بازاریابی: محرک های عملکرد بهتر نام تجاری ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M148- خاستگاه و دینامیک کنسرسیوم های تحقیق و توسعه تایوان ۱۹ صفحه (20000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


M150- اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم آمریکای شمالی ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M151- اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M152- ترجمه مقاله تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان ۲۰۱۳ ۱۲ صفحه 17000 تومان

M153- ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP)برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری ۱۱صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M154- اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است ۱۵ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M155- تاثیر عوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M156- اداره داده های مشترک : سیاست، عمل و پیشرفت علم ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M157- شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان ۸ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M158- دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M159- مزایای عملکرد تولید در اجرای تولید به هنگام ۱۶ صفحه (12000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی)

M160- الگوبرداری از استراتژیهای سرمایه انسانی شرکتهای چند ملیتی در سنگاپور ۱۷ صفحه 12000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)

M161- مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی ۲۴ صفحه ( 15000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی)

M162- ساخت قراردادهای روانشناختی و قانونی به واسطه ی روشهای تأمین منابع انسانی: جنبه فکری نظریه علامت دهی ۱۳ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

M163- گرایشها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی ۱۴ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M164- اقتصادهای محلی و انتخابات عمومی: تاثیر شرایط اقتصادی شهری و منطقه‏ ای بر رای گیری در سوئد، 2002-1985 ۱۴ صفحه 15000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)

M165- مدلی برای ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن ۱۵ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M166- توانایی های زنجیره تامین چابک: عوامل تعیین کننده رقابتی ۱۴ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M167- مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی 10 صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M168- چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟ 15 صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M169- اثر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی بازرگانی تصدی کوچک 14 صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M170- ارتباط موثر با بازار هدف ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M173- آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعالیت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟ ۱۳ صفحه 15000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)

M174- تأثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M175- طبقه بندی و مدیریت استرات‍‍ژیک خدمات در تجارت الکترونیک، توسعه طبقه بندی خدمات بر مبنای ادراک مشتری ۷ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M176- راهبردهایی برای ایجاد ترجیح برند در مصرف کننده ۱۳ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M177- تفاوت های جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی)

M179- اثر گرایش ها و حالات قدیمی و مدیریت تعارض بر رضایت مشتری و احیای خدمات ۱۱ صفحه 12000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)

M180- افزایش اهمیت بازاریابی عمومی (بخش دولتی) : تبیین، کاربردها و محدودیت های بازاریابی در ادارات دولتی ۱۶ صفحه 15000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


نوشته شده در : شنبه 17 آبان 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: لیست مقالات ترجمه شده مدیریت ، بازاریابی ، منابع انسانی صفحه 2 فروش مقالات ترجمه شده امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی قبل از خرید ترجمه برای دانلود اصل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمائید softazir@gmail.com azaccount.ir 0938-433-0138softazir@gmail.com azaccount.ir 0938-433-0138 Email:parsproject@ymail.com کد مقاله M121- تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی): ابزار بهره وری ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M122- اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسه مراتبی ۱۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M123- راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTREچهارم ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M124- یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M125- تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre ۶ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M126- سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزیابی عملکرد ، اتاق عمل در بیمارستان ۲۰۱۳ ۸ صفحه 12000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی) M127- چرخه های تئوری پردازی در تحقیقات مدیریت ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M128- زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی ۸ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M129- (شناسایی فرکانس رادیویی) و قابلیت رویت اطلاعات سطح/RFID بخش ۷ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M130- مدیریت ریسک پروژه ۷ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M131- تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها ، تفکرات و مفاهیم ۳۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M132- سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M133- سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M134- فایده سازمان تجارت جهانی ۱۶ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M135- زنان و تعادل کار و زندگی؛ آیا راه حل آن مشاغل خانگی است ؟ ۱۸ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) softazir@gmail.com azaccount.ir 0938-433-0138 M136- نظامی سازی و تجارت بین المللی ۶ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M139- انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی : نقش احتمالی عوامل بنیادی ۱۲ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M140- مدلسازی خط مشی تعریف ، طبقه بندی و ارزیابی ۱۲ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M141- مروری بر ادبیات پیشین مهندسی مجدد فرآیندها ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M142- ایجاد قابلیت شناخت مشتری: مدیریت استراتژیکی برنامه های مدیریتی روابط مشتری ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M143- اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M144- نگاهی به چشم انداز کلی در زمینه اعمال مدیریت روابط با مشتری ۱۵ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M145- تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M146- سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان ۱۶ صفحه (15000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی) M147- اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت های مربوط به بازاریابی: محرک های عملکرد بهتر نام تجاری ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M148- خاستگاه و دینامیک کنسرسیوم های تحقیق و توسعه تایوان ۱۹ صفحه (20000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی) softazir@gmail.com azaccount.ir 0938-433-0138 M150- اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم آمریکای شمالی ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M151- اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی ۱۱ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M152- ترجمه مقاله تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان ۲۰۱۳ ۱۲ صفحه 17000 تومان M153- ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP)برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری ۱۱صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M154- اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است ۱۵ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M155- تاثیر عوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها ۱۰ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M156- اداره داده های مشترک : سیاست ، عمل و پیشرفت علم ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M157- شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان ۸ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M158- دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن ۹ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M159- مزایای عملکرد تولید در اجرای تولید به هنگام ۱۶ صفحه (12000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی) M160- الگوبرداری از استراتژیهای سرمایه انسانی شرکتهای چند ملیتی در سنگاپور ۱۷ صفحه 12000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی) M161- مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی ۲۴ صفحه ( 15000 تومان) (دانلود مقاله انگلیسی) M162- ساخت قراردادهای روانشناختی و قانونی به واسطه ی روشهای تأمین منابع انسانی: جنبه فکری نظریه علامت دهی ۱۳ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) softazir@gmail.com azaccount.ir 0938-433-0138 M163- گرایشها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی ۱۴ صفحه (دانلود مقاله انگلیسی) M164- اقتصادهای محلی و انتخابات عمومی: تاثیر شرایط اقتصادی شهری و منطقه‏ ای بر رای گیری در سوئد ،
Alexis Edwards
چهارشنبه 25 دی 1398 09:44 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog like this one nowadays.
Florence Martinez
چهارشنبه 18 دی 1398 02:26 ب.ظ
I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!
Grace Phillips
سه شنبه 17 دی 1398 08:40 ب.ظ
Very nice write-up. I absolutely love this site. Keep writing!
Cora Lewis
یکشنبه 15 دی 1398 07:36 ب.ظ
Thanks in support of sharing such a good thought, piece of writing is good, thats why i have read it fully
Caroline Brooks
پنجشنبه 12 دی 1398 03:10 ب.ظ
Fantastic post, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector don’t understand this. You must continue your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!
Belinda Hill
شنبه 7 دی 1398 08:41 ب.ظ
Greetings! Very useful advice within this post! It’s the little changes that make the most important changes. Thanks a lot for sharing!
Megan Ward
جمعه 6 دی 1398 11:50 ق.ظ
Thanks for sharing such an article with. I found it very helping and it actually worked for me. Keep it up with your job.
NaomiAdone
دوشنبه 18 آذر 1398 09:41 ق.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>download ringtone mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>download ringtone mp3В iphone</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://www.giahkhary.ir/post/43/">download ringtone mp3В bollywood</a>
<a href="http://www.zerozero.ir/post/646/">download ringtone mp3В free</a>
fb70834
can erectile dysfunction be cured naturally
شنبه 25 خرداد 1398 09:19 ق.ظ
top male enhancement http://viagralim.us top male enhancement !
Helpful information. Lucky me I discovered your website by accident, and I am stunned why this twist of fate did not happened in advance! I bookmarked it.
چرا پریود میشویم
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 11:15 ق.ظ
این مطلب رو حتما ببینین
c diff and foot pain
یکشنبه 11 تیر 1396 01:53 ب.ظ
Hello there, You've done an incredible job. I'll certainly digg
it and for my part recommend to my friends.

I am confident they will be benefited from this web site.
manicure
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 12:22 ق.ظ
I go to see day-to-day a few sites and blogs to read articles, however this blog offers quality based articles.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 11:02 ق.ظ
You actually make it seem so easy together with your presentation however I in finding this topic to be actually
one thing which I think I'd by no means understand.

It kind of feels too complex and extremely broad for me.
I'm having a look forward to your next post, I'll attempt
to get the dangle of it!
BHW
شنبه 19 فروردین 1396 12:57 ب.ظ
Pretty! This was an extremely wonderful post. Thank you for supplying
this info.
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 03:53 ب.ظ
I visit everyday a few web sites and blogs to read
content, however this website presents feature based posts.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو