امروز:

لیست پایانامه ارشد حسابداری 7

» نوع مطلب : حسابداری ،

مشاوره و انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه وپروپوزال
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پروپوزال و تحلیل آماری(فصل چهارم) پایان نامه
انواع نسبت های مالی مانند نقدینگی و فعالیت
بررسی رابطه بین انواع متغیرهای حسابداری مانند:
 عوامل موثر بر بازده سهام
 عوامل موثر بر قیمت سهام
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
 عوامل موثر بر سودآوری
انجام انواع مدل های حسابداری مانند:
 مدل های محاسبه کیفیت سود
 مدل های محاسبه محافظه کاری
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
انجام انواع معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها مانند (Q- توبین، MTB و ...)
متغیرهای حاکمیت شرکتی (نظیر مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف و ...) و رابطه آن ها با متغیرهای حسابداری (نظیر کیفیت اقلام تعهدی) و ..................
• انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار) مشاوره در انجام فصل چهار)
• تحلیل رگرسیون
• تحلیل واریانس
• تحلیل عاملی
• تحلیل مانوا
• تحلیل پایایی
• تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری
• آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)
• آزمون فرض ها
• آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)
• آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس
• آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD)
• آزمون ناپارامتری کروسکال والیس
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
• آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)
• آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
• جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای)
• سری زمانی
• انواع نمونه گیری
انجام تحلیل آماری رشته اقتصاد و حسابداری با نرم افزار های Eviews –Microfit
امکان تنظیم و دادن مقاله با استفاده از روش های جدید آماری (انتخاب مدل(model selection))
تخفیف ویژه دانشجویی
تدریس خصوصی درس‌های آمارو احتمال و ریاضی رشته های دانشگاهی
توسط دانشجویان پلی تکنیک( امیر کبیر) و تربیت مدرس
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه‌ها و مقالات
انجام پایان نامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مدیریت، صنایع، اقتصاد، آمار
تدریس درس‌های آمار و ریاضی و آموزش نرم افزارهای spss، لیزرل، Minitab،
SAS، R، S-Plus، Amose، Vpls,topsis
تدریس خصوصی درس‌های آمارو احتمال رشته های دانشگاهی
توسط دانشجویان پلی تکنیک( امیر کبیر)و تربیت مدرس
کلمات کلیدی:
کارشناسی، کارشناسی ارشد، حسابداری، آمار، تحلیل آماری، بازده سهام، نقدینگی، سودآوری، مدل های حسابداری، MTB، کیفیت سود، مدل های محاسبه محافظه کاری، سری زمانی، رگرسیون، آزمون t، تحلیل واریانس، منووا،manova ، مقاله علمی پژوهشی، دیتا، طبقه بندی داده ها، ارئه مدل، پروپوزال، سمینارsoftazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
تحقیق- پروژه- مقاله-- پروپوزال
مشاوره پروپوزال نویسی و مقاله های علمی پژوهشی، مشاوره و آموزش و انجام کلیه پروژه های درسی رشته مهندسی صنایع (کیفیت، تولید، ریسک، ....) و مدیریت (مدیریت تولید و پژوهش عملیاتی و .. ) و حسابداری
با بهترین کیفیت ممکن و قیمت دانشجویی توسط فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد از دانشگاهای تهران
ـ مشاوره و ارائه موثرترین روشهای آماری درجهت جمع آوری و طبقه بندی داده ها
ـ مشاوره و همکاری در تکمیل و ویرایش پایان نامه های نیمه تمام کارشناسی ارشد و دکتری
ـ تهیه و تنظیم پرسشنامه های حرفه ای و پیچیده کارشناسی ارشد و دکتری و تحلیل دیتا
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پروپوزال و تحلیل آماری(فصل چهارم) پایان نامه
انواع نسبت های مالی مانند نقدینگی و فعالیت
بررسی رابطه بین انواع متغیرهای حسابداری مانند:
 عوامل موثر بر بازده سهام
رsoftazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
 عوامل موثر بر قیمت سهام
 عوامل موثر بر سودآوری
انجام انواع مدل های حسابداری مانند:
 مدل های محاسبه کیفیت سود
 مدل های محاسبه محافظه کاری
انجام انواع معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها مانند (Q- توبین، MTB و ...)
متغیرهای حاکمیت شرکتی (نظیر مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف و ...) و رابطه آن ها با متغیرهای حسابداری (نظیر کیفیت اقلام تعهدی) و ..................
• انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار) مشاوره در انجام فصل چهار)
• تحلیل رگرسیون
• تحلیل واریانس
• تحلیل عاملی
• تحلیل مانوا
• تحلیل پایایی
• تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری
• آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)
• آزمون فرض ها
• آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)
• آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس
• آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD)
• آزمون ناپارامتری کروسکال والیس
• آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)
• آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
• جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای)
• سری زمانیsoftazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
• انواع نمونه گیری
انجام تحلیل آماری رشته اقتصاد و حسابداری با نرم افزار های Eviews –Microfit
امکان تنظیم و دادن مقاله با استفاده از روش های جدید آماری (انتخاب مدل(model selection))
تخفیف ویژه دانشجویی
تدریس خصوصی درس‌های آمارو احتمال و ریاضی رشته های دانشگاهی
توسط دانشجویان پلی تکنیک( امیر کبیر) و تربیت مدرس
شرکت مشاوره مدیریت و حسابداری مامسین، مشاوره پروژه ها و پایان نامه های صنعتی،دولتی،نظامی و دانشگاهی، همراه با آموزش روش تحقیق و استفاده از روش های نوین
تئوری حسابداری (2)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)
اصول حسابداری دولتی
حسابداری مدیریت (ارزیابی مالی شرکتها)
استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری)
لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه
اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها
انبارداری (لیست گیری)
حسابداری برای سود نهایی
حسابداری دولتی
ماتریس حسابداری اجتماعی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
حسابرسی
حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن
بررسی حسابداری و صورتهای مالی شرکت روشنگران راه فردای کویر
تئوری حسابداری
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (79-1372 )
توزیع پوآسون و نرمال
بررسی یک طرح حسابدرای و گزارش مالی
مفهوم آمار توصیفی
حسابداری
تئوری حسابداری (2)
حسابداری از دیروز تا امروز
تئوریهای مختلف حسابداری
سیستم حقوق و دستمزد درحسابداری
تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری
حسابداری بین الملل(رویکردهای مختلف حسابداری در حال حاضر)
بررسی اهمیت کنترل داخلی سازمانها
اهمیت حسابداری دولتی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
حرفه حسابرسی
مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی
تاریخچه سیستم های حسابداری
اصول حسابداری (1)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: مشاوره و انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه وپروپوزال انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پروپوزال و تحلیل آماری(فصل چهارم) پایان نامه انواع نسبت های مالی مانند نقدینگی و فعالیت بررسی رابطه بین انواع متغیرهای حسابداری مانند:  عوامل موثر بر بازده سهام  عوامل موثر بر قیمت سهام azsofir@gmail.com 0938-433-0138  عوامل موثر بر سودآوری انجام انواع مدل های حسابداری مانند:  مدل های محاسبه کیفیت سود  مدل های محاسبه محافظه کاری azsofir@gmail.com 0938-433-0138azsofir@gmail.com 0938-433-0138azsofir@gmail.com 0938-433-0138 انجام انواع معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها مانند (Q- توبین ، MTB و ...) متغیرهای حاکمیت شرکتی (نظیر مالکیت نهادی ، درصد اعضای غیرموظف و ...) و رابطه آن ها با متغیرهای حسابداری (نظیر کیفیت اقلام تعهدی) و .................. • انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار) مشاوره در انجام فصل چهار) • تحلیل رگرسیون • تحلیل واریانس • تحلیل عاملی • تحلیل مانوا • تحلیل پایایی • تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری • آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف) • آزمون فرض ها • آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t) • آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس • آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD) • آزمون ناپارامتری کروسکال والیس azsofir@gmail.com 0938-433-0138 • آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو) • آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ • جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای) • سری زمانی • انواع نمونه گیری انجام تحلیل آماری رشته اقتصاد و حسابداری با نرم افزار های Eviews –Microfit امکان تنظیم و دادن مقاله با استفاده از روش های جدید آماری (انتخاب مدل(model selection)) تخفیف ویژه دانشجویی تدریس خصوصی درس‌های آمارو احتمال و ریاضی رشته های دانشگاهی توسط دانشجویان پلی تکنیک( امیر کبیر) و تربیت مدرس azsofir@gmail.com 0938-433-0138 azsofir@gmail.com 0938-433-0138azsofir@gmail.com 0938-433-0138azsofir@gmail.com 0938-433-0138 مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه‌ها و مقالات انجام پایان نامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، مدیریت ، صنایع ، اقتصاد ،
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic